Algemene voorwaarden van Hobbywieltje.
Verboekt 10
2430 Laakdal
Tel: 0476/38 95 53
Ondernemingsnummer: BE 0563 652 053
Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst met betrekking tot producten en diensten door ons aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.
Producten
Verkoper tracht de productinformatie en fotomateriaal op de website en webshop zo volledig mogelijk weer te geven. Opgegeven afmetingen en gewichten zijn echter indicatief, kleuren op de productfoto’s kunnen licht afwijken van de kleuren van het origineel product. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze informatie op de website.
Prijzen
Al onze prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten of andere bijkomende kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Verkoper houdt zich het recht voor om ten alle tijde de prijzen van de producten te wijzigen of te corrigeren. Indien korte tijd later een aangekocht product is afgeprijsd, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.
Betaling
Behoudens andersluidend zijn onze facturen contant betaalbaar op de vervaldag. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven, van 3% per maand vanaf de factuurdatum.
In geval van gedeeltelijke of niet-betaling van het volledige bedrag op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, onverminderd de toepassing van de bovenstaande renteclausule. Wij behouden ons het recht voor om bij gedeeltelijke of niet-betaling van het volledige bedrag van de factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen, de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Eigendomsrechten
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding van de overeenkomst.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten, gedragen door de koper. Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Teksten en bestanden
Verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in de door opdrachtgever aangeleverde bestanden, zoals fouten in de kwaliteit van de bestanden, foto’s, schrijf- of stijlfouten in teksten, of andere tekortkomingen
ten kosten van het eindproduct. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde teksten, zij worden niet gecontroleerd op inhoud, noch taalkundig gecorrigeerd. Proefdrukken
van drukwerk op goederen van welke aard ook dienen door te koper gecontroleerd te worden. Schriftelijke goedkeuring voor druk is verplicht. Voor eventuele fouten in de door koper goedgekeurde proefdruk draagt
de verkoper geen enkele verantwoordelijkheid en kan geen schadevergoeding bekomen worden. Het corrigeren of volledig opnieuw uitvoeren van de bestelling is volledig ten laste van de koper. Foutieve
bestellingen uit hoofde van de koper dienen steeds betaald te worden.

Klachten/terugzendingen
Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 5 dagen na levering per aangetekend schrijven aan ons gericht worden. Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 10 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan ons gericht worden. De verantwoordelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken is beperkt tot de factuurwaarde van de goederen. Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van gegronde klachten ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop. Verkoper is niet verantwoordelijk voor verlies, materiële of andere schade, van welke aard ook, die de koper of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Leveringen
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper, deze kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de
levering van de goederen. Kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Transportkosten zijn forfaitair vastgesteld en zijn deels voor rekening van de verkoper en deels voor rekening van de Koper.
Ik heb bij de bestelling een vergissing gemaakt, kan ik die nog wijzigen? Dit is afhankelijk van hoever je bestelling reeds in behandeling is. Je neemt best zo snel mogelijk contact met ons op via mail. Vermeld je ordernummer en wat je wil veranderen. We doen al het mogelijke om dit te realiseren. Indien het pakket al opgestuurd is, kan je dit terugzenden, de retour kosten zijn dan wel voor jouw rekening.

Overmacht
Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen door gebeurtenissen buiten onze normale controle zoals productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie, vertragingen in transport, staking, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die de verkoper, hetzij de leveranciers van de verkoper raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de website-webshop van Hobbywieltje staat de koper toe tot verwerking en gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie, klantenbestand, beheer van bestellingen, levering en facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
Hobbywieltje zal de gegevens niet overmaken aan derden. Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Koper heeft het recht om
zich kosteloos te verzetten tegen verwerking voor direct marketing doeleinden. Het elektronisch bewijs Email wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomst en relaties.

Geschillenregeling
Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de koper, van toepassing op al onze overeenkomsten. Het Belgisch recht is van toepassing behalve de clausule van eigendomsrechten, waarop de wetgeving van toepassing is van het land waar de koper gedomicilieerd is. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van onze woonplaats bevoegd. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden
uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.